Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

Lagar

De arbetsrättsliga lagarna ger en grundtrygghet som gäller alla arbetstagare. Men undantag finns. Lagen om anställningsskydd, LAS, gäller inte personer i företagsledande eller jämförbar ställning.

Kollektivavtal

Om det finns kollektivavtal så gäller detta i första hand. Kollektivavtalen är skrivna för att ytterligare förbättra villkoren på arbetsmarknaden inom olika arbetsmarknadssektorer.

Lokala avtal

Vissa arbetsplatser har också lokala avtal. Kontakta dina lokala förtroendevalda för vad som gäller på just er arbetsplats.

Även om det finns ett kollektivavtal är lagarna mycket viktiga. Jämställdhet och diskriminering är exempel på frågor, som kanske inte alltid har stöd i avtalen.

Lagar

 

Om anställning och arbetsmiljö

1982:80 - LAS, Lag om anställningsskydd
1977:1160 - Arbetsmiljölag
1982:673 - Arbetstidslag
1991:1047 - Lag om sjuklön

Om fackligt inflytande

1976:580 - MBL, Lag om medbestämmande i arbetslivet
1974:358 - Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Diskriminering

2008:567 - Diskrimineringslag
2002:293 - Lag om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning

Ledighet

1977:480 - Semesterlag
1995:584 - Föräldraledighetslag
1974:981 - Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning
1997:1293 - Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet
1998:209 - Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl
2008:565 - Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete

Övrigt

1970:979 - Förmånsrättslag
1992:497 - Lönegarantilag
1994:260 - Lag om offentlig anställning
1970:215 - Lag om arbetsgivares kvittningsrätt
1974:371 - Lag om rättegången i arbetstvister

Läs lagtexterna

Lagarna i listan finns hos Svensk Författningssamling, SFS, på webbportalen Lagrummet. Använd SFS-numret (ex. 1976:580 för MBL) för att söka fram och läsa önskad lag.

Gör så här:

  1. Kopiera SFS-numret i listan här bredvid
  2. Gå till SFS-sidan
  3. Klistra in numret i rutan SFS-nummer

Du kan också söka med fritext på SFS-sidan.

SFS ger alltid den senaste versionen, hos SFS hålls lag- och författningstexter alltid aktuella.

Lagrummet är den offentliga förvaltningens gemensamma webbplats för svensk rättsinformation.