Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

Svensk Flygteknikerförening, SFF

Svensk flygteknikerförening, SFF är en medlemsförening i Sacoförbundet SRAT. SFFs syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen i fråga om löner och allmänna anställningsvillkor samt att verka för medlemmarnas bästa i yrkesrelaterade frågor gällande bland annat utbildning och regelverk. För att få bli medlem krävs att man har ett certifikat i enlighet med EASA del 66 med minst en av kategorierna A, B 1 eller B2 eller motsvarande militärt certifikat.

Organisationen

SFF har lokalavdelningar med egen styrelse hos ett antal arbetsgivare. Styrelsemedlemmarna väljs av medlemmarna i företaget. Hos mindra arbetsgivare kan medlemmarna kan välja att utse kontaktombud i stället för lokalavdelning med styrelse.  SFF centrala styrelse ska godkänna bildande av en lokalavdelning. Förtroendevalda ska anmälas till SFF centralt och till arbetsgivaren. I SFFs centralstyrelse finns representanter från ett antal lokalavdelningar.

Här finns lokalavdelningar med egen styrelse

 • SAS
 • Saab Ljungbyhed
 • SMA Maintenance

Här finns kontaktpersoner

 • Försvarsmakten
 • OSM Aviation Academy
 • European Maintenance System
 • Norwegian
 • West Atlantic Sweden
 • Patria Helicopters
 • Saab (Ambulanshelikopter)
 • Saab (Military Helicopters)
 • Saab (Nyköping)
 • Babcock Scandinavian Air Ambulance
 • Svensk Luftambulans
 • TUI Fly Nordic

Lokalavdelningarnas har rätt att utse ombud till SFFs föreningsmöte, som hålls vart tredje år. Föreningsmötet är högsta beslutande organ i SFF och där väljs styrelse och fattas beslut om budget, stadgar och annat.

SFF är en medlemsförening med egen ekonomi i Sacoförbundet SRAT. SRAT har cirka femton tusen medlemmar inom områdena kommunikation, hälsa och förvaltning. I SRAT har SFF stor frihet att agera självständigt och samtidigt tillgång till gemensamma lösningar som försäkringar, juridiskt stöd med mera.

Förhandlingar

Efter 2010 års avtalsförhandlingar med Svenska Flygbranschen är SFF avtalspart i det riksomfattande kollektivavtalet för certifierade Flygtekniker. 

SFF har mandat från SRAT att självständigt teckna kollektivavtal. I styrelsen utses förhandlingsdelegation med uppgift att ansvara for avtalsfrågor.

Fackliga kurser

SFF förespråkar utbildning av fackligt förtroendevalda för att skapa förståelse för föreningens arbete och målsättningar. Gällande lagar, avtal och förhandlingsteknik behandlas men kurserna medverkar också till att skapa sammanhållning i flygteknikerkåren.

Teknisk kommitté

SFF har en fortlöpande kontakt med olika myndigheter för att diskutera certifikat, utbildningsfrågor och aktuella flygsäkerhetsfrågor.