Svensk Flygteknikerförening
En del av SRAT

Medlemsinflytande

Medlemskapet medför möjligheter till inflytande. Det är medlemmarna som väljer företrädare och bestämmer vilken övergripande inriktning föreningen ska ha. "Påverka genom att medverka" är ett vanligt förekommande talesätt i SFF.

Lokalavdelningarna och medlemmarna på arbetsplatserna väljer både lokala företrädare och ombud till föreningens högsta beslutande organ - Föreningsmötet.

Föreningsmötet hålls i november vart tredje år; 2013, 2016 och så vidare. Ombuden som utsetts har rösträtt vid mötet men alla medlemmar får delta och har yttranderätt. Vid Föreningsmötet väljs ordförande och styrelse för kommande treårsperiod. Dessutom behandlas årsredovisningar, budget, medlemsavgifter, handlingsprogram samt frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. 

I det dagliga arbetet är oftast Din första kontakt med föreningen genom ett lokalt kontaktombud. Denne är en förtroendevald kollega som utsetts av medlemmarna på arbetsplatsen och uppgiften kräver stöd från kollegorna. Kontaktombuden ges möjlighet till facklig utbildning som anordnas av SRAT och SFF. 

Vart tredje år hålls också Förbundsmöte i SRAT. SFF är en medlemsförening i SRAT med egen ekonomi. Ombud till SRATs Förbundsmöte utses av SFFs Föreningsmöte. Antalet ombud avgörs av antalet medlemmar i föreningen vid årsskiftet innan mötet. SFF:s ordförande, Ola Blomqvist är ledamot i förbundsstyrelsen.