En del av SRAT

Årsmöte 2023

03 mars 2022, 11:15 – 12:00

Plats: Digitalt via Zoom

Som medlem i SRAT/Audionomerna kallas du härmed till årsmöte för 2023. Mötet hålls i samband med Audionomernas Temadag den 3 mars för att möjliggöra för föreningens medlemmar att delta i årsmötet i samband med SRAT/Audionomernas eget arrangemang.

Årsmötet förläggs i anslutning till lunchen, så att medlemmar kan delta enbart i årsmötet, om man inte har möjlighet att delta i Temadagen. 

Anmälan

Anmäl dig på denna adress styrelsen@audionomerna.nu
Är du anmäld till Audionomernas temadag 2023 behöver du inte anmäla dig här också!

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av justerare tillika rösträknare
 6. Fastställande av dagordningen
 7. Föreningens verksamhetsberättelse 2022 
 8. Val av föreningsordförande för kommande mandatperiod
 9. Val av ordinarie styrelseledamöter
 10. Övriga val, valberedning med mera
 11. Behandling av inkomna förslag från medlemmarna (motioner)
 12. Behandling av frågor väckta av styrelsen (propositioner)
 13. Mötets avslutande

Välkommen!