En del av SRAT

Audionomernas
handlingsprogram

Handlingsplanen är ett dokument som har utformats av styrelsen i Audionomerna. Den beskriver vad Audionomerna arbetar för i frågor som arbetsmiljö, yrkesfrågor, föreningsverksamhet, information, lön och anställningsvillkor samt utbildning och arbetsmarknad.

Allmänt

 • Audionomerna är en legitimerad yrkesgrupp sedan 1 april 2006
 • Antalet legitimerade audionomer är drygt 1200
 • Audionomerna arbetar både inom offentlig, i huvudsak inom landstinget men även inom stat och kommun, och privat sektor
 • Audionomens huvudämne är audiologi/hörselvetenskap
 • Audionomens arbetsområden är:
  - Audiologisk diagnostik
  - habilitering / rehabilitering av hörselbesvär (ibland även yrselbesvär)
  - förebyggande hörselvård
  - forskning och utveckling
 •  Audionom är en tvärveteskaplig profession

Audionomens yrkesroll

Audionomerna arbetar för…

 • Att synliggöra audionomens unika profession
 • Att stärka audionomens ställning
 • Att audionomen i sin yrkesroll får använda hela sin kompetens
 • Att audionomer ges möjlighet att arbeta förebyggande
 • Att audionomerna aktivt deltar i planering, uppföljning och utvärdering av audiologiska/ hörselvårdsverksamheten
 • Att audionomernas roll på det pedagogiska arbetsområdet utvecklas
 • Att det finns möjligheter till utveckling i audionomyrket

Behörighet

Audionomerna arbetar för…

 • Att samordna och bevaka behörighets- och kompetensområdet nationellt/internationellt

Utbildning

Audionomerna arbetar för…

 • Att verka för att upprätthålla hög kvalitet i audionomutbildningen
 • Vidare akademiska studier
  - Komplettering till kandidatexamen
  - Magisterexamen
  - Masterexamen
  - Forskarutbildning
 • Kompetenshöjande-/specialistutbildning
 • Dimensionering av antalet utbildningsplatser och utbildningsorter

Arbetsmarknaden

Audionomerna arbetar för…

 • En breddad arbetsmarknad för audionomer inom såväl offentlig och privat hörselvård som inom forskning och utveckling.
 • Att verksamheten utvecklas så att kompetensen hos audionomer med utbildning på avancerad nivå tas tillvara.
 • Att antalet tjänster dimensioneras efter behovet i samhället

Arbetsmiljö

Audionomerna arbetar för…

 • Att audionomen i sitt arbete får använda hela sin formella kompetens
 • Att audionomerna får ett ökat inflytande över sin arbetssituation
 • Att arbetsplatser skall vara arbetsmiljömässigt riktigt utformade
 • Att audionomerna är en självklar del i samverkan för en bättre verksamhet

Löner och anställningsvillkor

Audionomerna arbetar för…

 • En ökad möjlighet till mer kvalificerade och ansvarsfulla arbetsuppgifter
 • En god löneutveckling och lönestruktur med ökad lönespridning
 • En fortsatt utveckling av lönebildningsprocessen
 • En lön som värderar kompetens och ansvarstagande utifrån prestation och resultat
 • Goda anställningsvillkor genom bra och moderna kollektivavtal  inom alla sektorer
 • Marknadsmässiga löner

Föreningsverksamhet

Audionomerna arbetar för…

 • Att stärka audionomkåren i Sverige
 • Att få en 100-procentig anslutning av landets audionomer
 • Att etablera internationella kontakter
 • Att bygga upp en regional/lokal organisation

Informationsverksamhet

Audionomerna arbetar för…

 • Att förstärka och utveckla informationsverksamheten
  Internt – till Audionomernas medlemmar
  Externt - till politiker och andra beslutsfattare samt allmänhet