Akademiker i samhällsbärande professioner

2023-03-01

Det finns ingen skam i föräldraledighet och sommarersättningar

Med anledning av det som skrivs i regionala tidningar gällande barnmorskors föräldraledighet och semester samt uttalanden som arbetsgivarföreträdare ska ha gjort vid möte vill förbundet klargöra frågan från SRAT och Svenska Barnmorskeförbundets sida.

Det är viktigt att respektera de lagstiftade rättigheterna som föräldrar har i Sverige, det är inte en rättighet som skall kritiseras på grunder som ligger i arbetsgivarens egen organisation och arbetsgivarepolitik. SRAT vill understryka att lagstiftningen är till för barnet och inte för arbetsgivaren. Arbetsgivaren har redan underlättade möjligheter i kollektivavtalet att planera sommarperioden då kollektivavtalet har en längre varseltid för ledigheten än lagen. De stora och sedan länge välkända verksamhetsproblemen både gällande villkor och arbetsmiljö är inte föräldrarnas fel. Agerandet från arbetsgivaren kommer inte heller bidra till att problemen löses framgent.

Förbundet tar avstånd från de nedvärderande uttalanden som arbetsgivaren gjort här gällande barnmorskors ersättningar över sommaren. Vidare ser förbundet det som en självklarhet att extraordinära lösningar där personalen går in och håller verksamheten fungerande i kristider ska premieras kraftigt. Det ligger ingen skam i det. Ett liknande uttalande skulle aldrig ske i till exempel mansdominerande yrken inom industrisektorn. Varför ses det som provocerande att kvinnliga akademiker får rikliga ersättningar?

Frågan gällande arbetsplatskrisen i Malmö behöver hanteras i ett helhetsgrepp där både primärvårdens arbetsförhållanden och villkor tas om hand samt förlossningens. För att komma dit behöver arbetsgivaren lyssna på sina anställda och fackliga företrädare samt föra en dialog som faktiskt leder till positiv förändring. Det handlar också om att de resultat som arbetsmiljöarbetet klargör ska leda till förändring.

Våra fackliga företrädare har vid sittande möte reagerat och sagt ifrån gällande arbetsgivarens uttalanden. Förbundet kommer att fortsatt hantera frågan i det sedvanliga samverkansspåret med arbetsgivaren samt i de kommande diskussioner som behöver föras för att lösa sommaren. Bryter arbetsgivaren mot kollektivavtal eller lag kommer förbundet att begära förhandling och kräva eventuella skadestånd.

Senaste nyheter

25 maj 2023, 15:45

Bättre möjligheter att förena arbete och fritid med nytt spårtrafikavtal

Idag blev det nya kollektivavtalet för dig som arbetar inom spårtrafiken formellt klart och...

24 maj 2023, 15:20

Val gällande tjänstepension för dig i kommun, region eller kommunalt bolag

De flesta anställda som arbetar i kommun, region eller kommunalt bolag omfattas av det nya...

24 maj 2023, 14:11

Underhåll på webbplatsen den 25 maj

På grund av ett planerat underhåll är det under torsdagen den 25 maj kl. 18.00-22.00 begränsad...