Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-05-28

Idag har digitalt förbundsmöte genomförts – här är besluten

Förbundsmötet genomfördes digitalt för första gången. Mötesordförande var Benny Johansson, tidigare förbundsdirektör på dåvarande Civilekonomerna, med Freddy Grip, Suffra, som ersättare. Sekreterare var Sophie Silverryd, bitr förbundsdirektör på SRAT, med Henrik Sjösten, förhandlare på SRAT som ersättare.

Vid sitt inledningsanförande konstaterade förbundsordförande Anitha Wijkström att det varit en speciell kongressperiod. Verksamhet och förbundskansli ställde snabbt  om. Hon tittade tillbaka på den verksamhet och utveckling som genomförts under perioden. SRAT har en modern och hållbar organisationsidé vilket bekräftas av våra nya medlemsgrupper.

Här är besluten som togs:

att omvälja nuvarande förbundsstyrelse  och revisorer  fram till extra förbundsmöte i oktober 2021,

att utöka antalet ledamöter med en och välja in Samer Sada, Trafik och Järnväg, TJ,

att välja om valberedningen,

att godkänna verksamhetsberättelser och årsredovisningar för åren 2018-2020,

att bevilja förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för åren 2018-2020,

att utse Anitha Wijkström till hedersledamot i förbundsstyrelsen den dagen hon lämnar uppdraget som förbundsordförande,

att godkänna proposition om nedsättning av medlemsavgiften (ingen förändring mot idag),

att godkänna propositionen om budget, medlemsavgifter och fondavsättning – vilket innebär oförändrad medlemsavgift i SRAT tills vidare samt

att godkänna propositionen om ändringar i förbundsstadgan som kort handlade om språkliga justeringar samt att revisor får yttranderätt på förbundsmöte, att auktoriserad revisor kan påkalla extra förbundsmöte, utöka valberedningen till sex ledamöter och ta bort suppleanterna. Uppdaterad förbundsstadga finns här 

Senaste nyheter

23 december 2021, 09:00

AkademikerAlliansen ansluter till AB 20

Medlemmar i AkademikerAlliansens förbund har under 2021 inte omfattats av det senaste...

22 december 2021, 08:20

Julhälsning 2021

En julhälsning från SRATs ordförande Magnus Nordström.

21 december 2021, 08:43

Avtal klart: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Tecknad bild på en massa människor Tecknad bild på en massa människor

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparter...