Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-08-19

SRAT vann i AD - domen är en seger för svenska modellen

Lots går nedför lejdare på fartyg

Arbetsdomstolen (AD) slog nyligen fast att Sjöfartsverket har brutit mot det lokala kollektivavtalet LOTSARB som gäller för lotsar.

- Det här är en verklig seger för rätten att förhandla och värna kollektivavtal samt säkra arbetsmiljön, säger Mats Eriksson, förhandlingschef på SRAT. Det är ett lokalt avtal som två parter har ansvar för. Sjöfartsverket kan inte bara välja att sluta följa avtalet.

Varför är LOTSARB så viktigt?

Det lokala avtalet LOTSARB gäller för lotsar och ger möjligheten att gå i pension vid 60 års ålder. Avtalet reglerar också arbetstid och lotsars inställelsetid i syfte att yrkeserfarna ska ges möjligheten att få arbeta under dagtid, med regelbundna arbetstider eller med mindre fysiskt ansträngande arbetsuppgifter. Ett viktigt syfte med LOTSARB är att skydda lotsar från arbetsolyckor och att hindra dödsfall.

- Kollektivavtalet värnar om de yrkeserfarnas hälsa och i förlängningen sjösäkerheten. säger Patrik Wikand, ordförande i Lotsförbundet. När du fyllt 60 år är det jobbigare att klänga på lejdare, jobba nattetid och få oregelbunden sömn.

Vad innebär Arbetsdomstolens dom?

Bakgrunden är ett fall där en av Sjöfartsverkets lotsar inte önskade gå i pension vid 60 års ålder. Men mannen erbjöds varken annan tjänst eller annat tjänstgöringsschema. I stället fortsatte han att tjänstgöra enligt LOTSARB som inte ska gälla den som fyllt 60 år.

SRAT menade att Sjöfartsverket därför brutit mot kollektivavtalet. Arbetsgivarverket menade å sin sida att bestämmelserna i LOTSARB innebär diskriminering och strider mot anställningsskyddslagen. Arbetsdomstolen (AD) gick på SRAT:s linje. AD konstaterar att det inte är diskriminerande att värna om äldres ökade behov av vila. Domstolen menar också att åldersgränsen inte skadar intressen hos de lotsar som fyllt 60, eftersom lotsen kan välja mellan att gå i ålderspension eller att arbeta vidare på ett mindre ansträngande sätt.

Senaste nyheter

23 december 2021, 09:00

AkademikerAlliansen ansluter till AB 20

Medlemmar i AkademikerAlliansens förbund har under 2021 inte omfattats av det senaste...

22 december 2021, 08:20

Julhälsning 2021

En julhälsning från SRATs ordförande Magnus Nordström.

21 december 2021, 08:43

Avtal klart: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Tecknad bild på en massa människor Tecknad bild på en massa människor

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparter...