Akademiker i samhällsbärande professioner

www.dagensmedicin.se 2021-11-19

Nu krävs bättre villkor för kompetensutveckling

Ida Kåhlin, förbundsordförande i DSveriges Srbetsterapeuter och magnus Nordström, förbundsordförande i SRAT

DEBATT. Ökade möjligheter för omställning och kompetensutveckling måste till i kommuner och regioner när arbetsrätten försvagas, skriver Ida Kåhlin, Sveriges Arbetsterapeuter, och Magnus Nordström, SRAT.

Arbetsgivare i kommuner och regioner tar inte ansvar för den kompetensutveckling som anställda i legitimationsyrken behöver. För mycket fokus läggs på att klara den kortsiktiga bemanningen. En tuff arbetsbelastning och bristen på kollegor gör att det finns för lite utrymme att vara tjänstledig för studier. 

Arbetsterapeuter, logopeder, barnmorskor, audionomer och tandhygienister får inte regelbunden fortbildning, vilket i praktiken gör det svårt att upprätthålla legitimationskompetensen.

De så kallade bokstavsutredningarna (departementspromemoriorna Ds 2021:16–18) har föreslagit ett antal förändringar i lagen om anställningsskydd, las, som luckrar upp anställdas trygghet. Försvagningarna av anställdas rättigheter ska vägas upp av ett omställningsstudiestöd. Förslaget kan säkert fungera bra för privat sektor – men räcker inte för offentliganställda. 

Våra medlemmar är helt centrala för att ge människor självständiga, friska och mer hälsosamma liv. Trots det har en tredjedel av alla yrkesverksamma arbetsterapeuter inte fått en fortbildning de behövt i sin profession. Det visar den fortbildningskartläggning som Sveriges Arbetsterapeuter genomförde tidigare i år. 

Det råder brist på tandhygienister — arbetsgivare behöver förstärka resurserna till kompetensutveckling för att säkra framtidens kompetens. Barnmorskor har en pressad arbetssituation och får alltför lite utrymme till den kompetensutveckling som krävs i yrket. 

I den enkät som tidningen Logopeden genomförde 2019 uppgav hela 40 procent av alla logopeder att de har små möjligheter att hålla sig ajour med aktuell forskning och evidens. Arbetsgivare satsar inte heller på vidareutveckling för legitimerade audionomer. 

Arbetet med att förbättra anställdas möjligheter till omställning och kompetensutveckling är särskilt viktigt mot bakgrund av de försämringar av arbetsrätten som föreslås i bokstavsutredningarna. Den 16 september uttalade ordföranden i förhandlingsdelegationen för Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, att SKR nu vill förhandla om förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Det är välkommet. Vi som fackliga parter förväntar oss att SKR möjliggör för anställda i kommuner och regioner att få del av det föreslagna omställningsstudiestödet via vårt kollektivavtal – på liknande sätt som överenskommelsen inom privat sektor.

SRAT och Sveriges Arbetsterapeuter vill:

1. Att SKR förbinder sig via kollektivavtal att göra det möjligt för anställda med legitimation i kommuner och regioner att få del av förslaget om omställningsstudiestöd.

2. Att arbetsgivare förbättrar möjligheterna till kompetensutveckling i legitimationsyrken genom att ge bättre möjligheter till tjänstledighet för studier.

3. Att SKR tar ansvar för att anställda i legitimerade professioner får den kompetensutveckling som krävs för att garantera patientsäkerhet och verkar för ett breddat utbildningsutbud på högskolenivå.

Ökade möjligheter för omställning och kompetensutveckling måste till i kommuner och regioner när arbetsrätten försvagas. Det är helt centralt för alla som jobbar i legitimationsyrken och oerhört viktigt för patientsäkerhet och kvalitet. Om inga förbättringar sker blir det svårt att nå samhällsmål om förbättrad folkhälsa och en personcentrerad och nära hälso- och sjukvård.

Ida Kåhlin, förbundsordförande, fackförbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Magnus Nordström, förbundsordförande, fackförbundet SRAT för akademiker i samhällsbärande professioner

Senaste nyheter

23 december 2021, 09:00

AkademikerAlliansen ansluter till AB 20

Medlemmar i AkademikerAlliansens förbund har under 2021 inte omfattats av det senaste...

22 december 2021, 08:20

Julhälsning 2021

En julhälsning från SRATs ordförande Magnus Nordström.

21 december 2021, 08:43

Avtal klart: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Tecknad bild på en massa människor Tecknad bild på en massa människor

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparter...