Akademiker i samhällsbärande professioner

2021-01-15

Avtal klart för dig som jobbar på PostNord, Citymail och Swedavia

SRAT tecknar tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Akavia avtal inom området Almega bransch kommunikation. Avtalet gäller för alla medlemmar i ett Sacoanslutet förbund.

Om lokala parter inte enas om annat sker under denna avtalsperiod löneöversyn den 1 mars 2021, med det centralt fastställda avtalsvärdet 2,9 procent  för löneökningar och med 1,8 procent från 1 augusti 2022.

Kompletterande pensionspremier (flexpension) utökas med 0,3 procent  den 1 mars 2021 och med ytterligare 0,4 procent  den 1 augusti 2022. Vi har även lyckats bibehålla flexpension för medarbetare i intervallet 18-24 år.

Övertidsersättning – individuell överenskommelse

För nya individuella och skriftliga överenskommelser om kompensation för övertidsarbete införs nya regler.

Mellan arbetsgivare och arbetstagare gäller nu en huvudprincip om kompensation med högre lön och/ellerfem extra semesterdagar. En överens­kommelse om avlöst övertidsersättning kan numera också alltid sägas upp senast två månader innan nästkommande semesterår. Även redan ingångna avtal kommer att kunna sägas upp.

I avtalet förtydligas nu att en överenskommelse om avlöst övertids­ersättning inte innebär ett utökat ordinarie arbetstidsmått eller att överenskommelsen i sig ska medföra att arbetstagaren är undantagen från rätt till restidsersättning och ob-ersättning.

Avtalet gäller 1 januari 2021 – 31 juli  2023 och är uppsägningsbart inför sista avtalsåret.

Senaste nyheter

23 december 2021, 09:00

AkademikerAlliansen ansluter till AB 20

Medlemmar i AkademikerAlliansens förbund har under 2021 inte omfattats av det senaste...

22 december 2021, 08:20

Julhälsning 2021

En julhälsning från SRATs ordförande Magnus Nordström.

21 december 2021, 08:43

Avtal klart: Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

Tecknad bild på en massa människor Tecknad bild på en massa människor

AkademikerAlliansen har tillsammans med de övriga fackliga organisationerna och arbetsgivarparter...