Akademiker i samhällsbärande professioner

saco-s.se 2020-12-01

Nya avtal i hamn mellan Saco-S och Arbetsgivarverket

Ett antal personer står och tittar in i kameran. Både kvinnor och män.

Avtalsförhandlingarna mellan Saco-S och Arbetsgivarverket avslutades på måndagen. De nya avtalen innebär bland annat ett gemensamt arbete för anpassningar i pensionsavtalet och att gemensamt ta ansvar för förändringar inom LAS.

– Vi fick igenom viktiga förändringar, som att omställningsavtalet har utökats så att de som på grund av sjukdom blir uppsagda också omfattas och som att vi fortsätter arbeta gemensamt med vårt löneavtal. Men framför allt är vi nöjda med att vi lyckades avstyra en utökad semesterperiod, säger Anna Steen, ordförande för Saco-S.

Saco-S, som förhandlar för statligt anställda, kunde i förhandlingarna avvisa yrkanden så att balans mellan parterna vid förhandling om lokalt arbetstidsavtal består och att arbetsgivaren tydligt informerar om villkoren inför en anställning.

– Det känns också bra att vi parterna tillsammans ska se över hur de enskilda överenskommelserna kan bli flera och att arbetet med utveckling av det digitala arbetssättet kommer att fortsätta, säger Anna Steen.

Några punkter kring de nya avtalen:

  • Parterna är beredda att tillsammans ta hand om kommande förändringar i LAS. Under avtalsperioden ska aktuella kollektivavtal ses över. Syftet är att åstadkomma en balans mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov av att skapa en helhetslösning för det statliga avtalsområdet.
  • Att parterna ska genomföra ett gemensamt arbete för att anpassa pensionsavtalet PA 16 till ett längre arbetsliv genom att se över nuvarande åldersregler och delpensionsavtalet.
  • Statistikavtalet om lönestatistik ska ses över så att statistiken kan fortsätta att hanteras på ett säkert sätt.
  • Att efter Saco-S egen utvärdering av löneavtalet inleda ett partsgemensamt arbete med att omformulera texterna om den lokala lönebildningen på ett sådant sätt att det bättre speglar särarten och syftet med tillsvidareavtalet.
  • Fortsätta det partsgemensamma arbetet fram till och med 2023 inom följande områden: centrala parters stöd till lokal lönebildning och till samverkan på lokal nivå, arbetsmiljö ur ett partsperspektiv - vilket inkluderar digitalt arbetssätt och digital arbetsmiljö- , samt hållbart arbetsliv.

Eventuella frågor ställs till förhandlingschef Mats Eriksson, mats.eriksson@srat.se

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...