Akademiker i samhällsbärande professioner

Union to union 2020-10-07

Ny rapport från Union to Union: Facken global nyckel till jämlika jobb i framtiden

Jobben i framtiden – hur blir det med dem? Hur ska arbetstagare i utvecklingsländer hitta hållbara och trygga arbetstillfällen med schysta villkor? I Union to Unions nya rapport är rekommendationen tydlig: facken är nyckeln till mänskliga rättigheter på den globala arbetsmarknaden.

Oron för jobb och försörjning har ökat i snabb takt med covid-19-pandemin. De mest utsatta arbetstagarna i länder med utbredd fattigdom var redan hårt drabbade av klimatkris, robotisering och digitalisering. Pandemin har gjort ojämlikheten och utmaningarna ännu tydligare.

– Vi måste skapa en framtid med anständiga jobb åt alla och social rättvisa, där ingen lämnas utanför, säger Ambet Yuson, generalsekreterare på det globala facket BWI, med tolv miljoner medlemmar i 135 länder.

Människor och miljö först

Enligt Ambet Yuson är Union to Unions rapport “A Changing World of Work – what does it mean for international development cooperation?” viktig, eftersom det behövs en facklig analys av framtidens arbetsmarknad.

– Risken är att digitaliseringen ökar ojämlikheten mellan länder och arbetstagare, och att det bara är multinationella företag som blir vinnare, säger Ambet Yuson. Det som borde vara målet för arbetet i framtiden är människorna och miljön. Inte företagsvinsterna.

Stora, snabba förändringar

Enligt rapporten måste minst 344 miljoner nya jobb skapas fram till år 2030. I en del länder riskerar åtta av tio arbetstillfällen att försvinna på grund av digitaliseringen.

Union to Union pekar också på klimatkrisen och demografiska förändringar som avgörande utmaningar. Det gäller särskilt i låg- och medelinkomstländer, där effekterna väntas bli stora och ske mycket snabbt.

I rapporten framhåller Union to Union den globala fackföreningsrörelsen som en avgörande aktör, för att kunna möta framtida utmaningar på arbetsmarknaden, och mildra de negativa konsekvenserna.

Facklig solidaritet avgörande

– Internationellt samarbete och fackligt utvecklingssamarbete är viktigare än någonsin, säger Sofia Östmark, kanslichef på Union to Union. Tillsammans med våra svenska och internationella partners är Union to Union i full gång med att arbeta för en socialt hållbar framtid, med anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter.

Även Ambet Ysuon framhåller behovet av fackligt bistånd:

– Ja, det internationella utvecklingssamarbetet spelar en mycket viktig roll, genom stödet till fackföreningarna när de utmanar multinationella företag. Det uppdraget klarar inte lokala fack på egen hand.

”Öka stödet till ”Decent Work Agenda”

Rapporten presenterar ett antal rekommendationer:

­– aktörerna inom det internationella utvecklingssamarbetet måste fokusera på en arbetsmarknad i förändring och öka stödet för FN-organet ILO:s ”Decent Work Agenda”

– rätten att organisera sig fackligt måste värnas och demokratiska, fria och representativa fack stärkas

– ett välfungerande samarbete mellan arbetsmarknadens parter, så kallad social dialog, är nyckeln till en jämlik arbetsmarknad i framtiden

– informella jobb måste omvandlas till formella anställningar

– fackliga organisationer behöver utöka medlemskretsen och bygga allianser

Hopp om hållbara jobb

I samband med sitt hundraårsjubileum 2019 släppte ILO rapporten ”Work for a brighter future”. Syftet med Union to Unions rapport är att ytterligare föra fram frågorna om framtidens arbetsmarknad i länder med utbredd fattigdom, liksom vilken roll det internationella, fackliga utvecklingssamarbetet ska ha.

– Målet är att skapa en diskussion med så många aktörer som möjligt, både i Sverige och internationellt, säger Sofia Östmark och fortsätter:

– Tanken är att undersöka hur vi tillsammans kan minska de negativa effekterna och fånga de möjligheter som arbetet för ett grönare samhälle innebär. Förändringarna på arbetsmarknaden är givetvis tuffa. Men, som rapporten konstaterar, är de också en möjlighet att skapa fler inkluderande, hållbara och anständiga jobb.

Frihandeln facklig fråga

Att framtidens utmaningar och klimatkrisens effekter på arbetsmiljö och jobbvillkor märks av redan idag, det är Damaris Muhika, handläggare på den fackliga centralorganisationen COTU-K i Kenya, högst medveten om:

– Vi behöver stöd från våra internationella utvecklingspartner för att skapa uppmärksamhet för sambandet mellan klimatförändringar, arbetarskydd och inkomstförlust, säger Damaris Muhika och fortsätter:

– Det är också viktigt att medlemmar i facken kan delta aktivt i samtalen om frihandel, eftersom arbetstagarnas rättigheter inte representerade i dessa avtal i dag.

Betydelsen av en jämlik och rättvis arbetsmarknad framhölls också av statsminister Stefan Löfven när han i slutet av september talade inför FN:s generalförsamling:

– Miljontals människor runt om i världen har förlorat sina jobb och försörjning på grund av pandemin. Social dialog på arbetsplatsen kan bidra till att mildra effekterna av pandemin och skapa lösningar. Vi behöver en hållbar omställning på den globala arbetsmarknaden.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...