Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-10-01

Dags att arbetsgivaren lyssnar på våra medlemmars behov

Debattartikel: Efter alla uppoffringar för att erbjuda hälso- och sjukvård och omsorg är det professionernas tur att hörsammas, skriver debattörer från Saco Hälso- och sjukvård.

Regeringen har aviserat ett krisstöd på 500 miljoner kronor till personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg som arbetat med covid-19. Det är välkommet. Att dessa hårt ansatta personalgrupper får hjälp att hantera effekterna av den höga arbetsbelastning som pandemin fört med sig är essentiellt. Och att kommuner och regioner får hjälp med finansieringen är nödvändigt.

För att uppnå syftet med satsningen krävs dock även en genomtänkt fördelning av dessa pengar. Om vi ska ”stärka förutsättningarna för att personalen inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen får möjligheter till återhämtning och till att erbjudas insatser för att bearbeta sina upplevelser av pandemin.” måste stödet användas på ett smart sätt där det gör nytta.

Saco Hälso- och sjukvård representerar flera olika professioner verksamma inom hälso- och sjukvården. Vi vet att lämpliga insatser skiljer sig åt – inte bara mellan individer – utan också mellan olika yrkesgrupper. Våra medlemmar har under pandemin uppvisat en hög beredskap och förmåga till snabb omställning utifrån dramatiskt förändrade förutsättningar. Det har påverkat var och en, men på olika sätt. Därför behöver de också olika åtgärder.Behovet av bearbetning och andra insatser skiljer sig mycket åt, varför det krävs noggranna behovsinventeringar och bedömningar innan åtgärder sätts in. Först utifrån en ordentlig kartläggning kan det göras en relevant bedömning av vilka insatser som är bäst lämpade för respektive grupp och individ.

För vissa kan det handla om enstaka eller återkommande bedömningssamtal, för andra psykologisk behandling och psykoterapi för specifika symtom. Fysisk aktivitet och lämplig aktivitetsnivå kan fungera för vissa, medan åtgärder i den fysiska och/eller psykosociala arbetsmiljön är nödvändiga i andra sammanhang. För en del handlar det om nödvändig återhämtning i form av vila eller minskad arbetsbelastning. För att bara nämna några av de tänkbara åtgärder som finns.

När denna satsning nu ska omsättas i konkreta åtgärder för återhämtning efter en extremt hög arbetsbelastning behöver det säkerställas att inte alla bara rutinmässigt erbjuds samma insats. Det kommer inte att ge önskvärt resultat.

Det är därför av vikt att professionerna involveras i den behovsinventering som nu behöver göras. Arbetsgivaren behöver professionernas kunskap och erfarenhet om verksamheten och de som jobbar där. Efter alla uppoffringar för att erbjuda hälso- och sjukvård och omsorg till sjuka och anhöriga – är det professionernas tur att hörsammas. Det är dags att arbetsgivaren lyssna på våra medlemmars behov. Regeringens ekonomiska satsning ger förutsättningar för det.

Anitha Wijkström, förbundsordförande, SRAT

Chaim Zlotnik, förbundsordförande, Sveriges Tandläkarförbund

Erik Petré, förbundsordförande, Naturvetarna

Eva Nordlund, ordförande, Svenska Barnmorskeförbundet

Heidi Stensmyren, förbundsordförande, Sveriges Läkarförbund

Heike Erkers, förbundsordförande, Akademikerförbundet SSR

Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges Arbetsterapeuter

Katja Puustinen, förbundsordförande, Sveriges Veterinärförbund

Kristina Taylor, förbundsordförande, Sveriges Psykologförbund

Sandra Jonsson, förbundsordförande, Sveriges Farmaceuter

Stefan Jutterdal, förbundsordförande, Fysioterapeuterna

Yvonne Nyblom, ordförande, Sveriges Tandhygienistförening

Artikeln publicerad på Dagens Medicins webbplats 2020-10-01

 

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...