Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-12-07

Avtal klart för privatanställda optiker

SRAT och Svensk Handel har tecknat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 december 2020 till 30 april 2023.

Den stora förändringen i avtalet, och väldigt positivt för våra medlemmar, är tydliggörandet av att arbetsgivaren ska tillse att pauser kan tas under arbetsdagen. Pauser schemaläggs inte men arbetsgivaren ska se till att möjlighet ges att fika, ta en frukt, toalettbesök etc.

Avtalets lönedel följer det så kallade märket på arbetsmarknaden vilket innebär att lönen ska revideras vid två tillfällen under avtalsperioden, den 1 december 2020 samt den 1 maj 2022. Till det första revisionstillfället ska arbetsgivaren avsätta 2,8 procent och till det andra 2,2 procent. Det enskilda lönepåslaget ska fortfarande vara individuellt och differentierat och motsvara individens prestation sedan förra lönerevisionstillfället. Det individuella påslaget kan därför komma att bli lägre eller högre än det procentuella utrymmet. Senast den 27 januari 2021 respektive den 1 april 2022 ska arbetsgivaren meddela den nya lönen.

Märket innebär också att ingen lönerevision kommer att ske under 2021. Det påslag som ges per den 1 december 2020 gäller för perioden fram till nästa revisionstillfälle, det vill säga till den 1 maj 2022. 

Utöver löneutrymmet på totalt 5 procent för den totala avtalsperioden om 29 månader, ska även avsättas 0,4 procent till flexpensionssystemet.

Avtalet kommer att läggas upp på vår webb så snart det är färdigställt.

Eventuella frågor kan ställas till ansvariga förhandlare

Sverker Jutvik, sverker.jutvik@srat.se
Christel Bridal, christel.bridal@srat.se

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...