Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-12-10

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt frågor om inlöst övertid och tillgänglighet.

Bransch Spårtrafik

För akademikerfacken inom spårtrafiken har särskilt fokus legat på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt frågor om inlöst övertid och tillgänglighet. Det är viktigt att kunna skilja på arbetstid och fritid och vi önskar tydlighet om vad som gäller.

Nu tillsätts en arbetsgrupp för att se över arbetsmiljöproblemen och vid behov uppdatera arbetsmiljöbilagan i kollektivavtalet. Vi får även in en anmärkning om att bortförhandlad övertidsersättning inte betyder ett högre arbetstidsmått, samt att det är viktigt att respektive chef för kontinuerliga dialoger om arbetskrav, arbetstider och återhämtning för dessa arbetstagare.

I Spårtrafikbranschen ligger en stor del av villkoren i lokala avtal vilket missas i offentligt upphandlad trafik vilket i sin tur innebär anbud beräknade på bristfälliga underlag. Nu införs en förhandlingsordning som styr upp vad som ska inrangeras och som sätter press på lokala parter att komma överens. Fungerar detta väl, efter utvärdering, kan det komma att permanentas.

Lönerevisionstillfällen för Bransch Spårtrafik

  • 1 december 2020 - 2,9 procent löneutrymme och 0,3 procent flexpensionsavsättning
  • 1 maj 2022 - 1,8 procent löneutrymme och 0,4 procent flexpensionsavsättning

Detta löneökningsutrymme ska fördelas enligt den modell som tillämpades innan vi tecknade det tillsvidareavtal av processmodell utan centralfastställda siffror som sades upp i början av året. I detta ”nygamla” avtal finns alltså fastställt hur stort utrymmet för kollektivet är (märket) och den som så önskar ska få ett lönesamtal med sin närmaste chef. Det slutliga löneutfallet förhandlas med lokal part med möjlighet till central förhandling.

Bransch Järnvägsinfrastruktur

Förhandlingarna fördes under unika förutsättningar eftersom Infranord aviserat att företaget lämnar Almega och därmed avtalsområdet under den kommande avtalsperioden. Infranord kommer att gå över till Byggföretagen och medarbetarna kommer att inrangeras till ett av två kollektivavtal beroende på arbetsuppgifter.

Lönerevisionstillfällen för Bransch Järnvägsinfrastruktur

  • 1 december 2020 - 2,9 procent löneutrymme och 0,3 procent flexpensionsavsättning
  • 1 maj 2022 ett löneökningsutrymme om 1,8 procent lön och 0,4 procent flexpensionsavsättning

En smärre justering gjordes i allmänna villkor som handlade om rätten att granska handlingar för de lokala fackliga företrädarna.

Eventuella frågor ställs till

Stefan Strömqvist, stefan.stromqviost@srat.se
Fredrik Damm, fredrik.damm@srat.se

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...