Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-05-04

Arbetsmiljö; arbetstagares tillit och säkerhet

SRAT har under den gångna tiden följt rapporteringen från SVT gällande Arbetsmiljöverkets gemensamma agerande med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och tre andra myndigheter gällande arbetstagares behov av skyddsutrustning och säkerhet. Agerandet ska ha mynnat ut i ett nedtonat behov av kraven på användandet av munskydd vid äldreboenden. SRAT anser att det som inträffat är allvarligt och att det skadar arbetstagarförtroendet för skyddslagstiftningen.

SRAT har under de gångna veckorna svarat många oroliga medlemmar och skyddsombud som verkar i miljöer där smittorisken är påtaglig. Förbundet har utifrån det som gäller enligt föreskrifter och lagar stöttat i olika situationer. Ett återkommande tema är den lokala dialogen där många vittnar om att arbetsgivaren inte lyssnar på lokala fackliga företrädare eller att riskbedömningar lämnar mycket mer att önska. En viktig väg är att våra skyddsombud agerar för arbetstagarnas räkning och begär åtgärd enligt den väg som Arbetsmiljölagen möjliggör. Lyssnar inte arbetsgivaren här eller lämnar otillfredsställande svar lämnas ärendet till Arbetsmiljöverket som i slutändan får göra bedömningen i frågan.

Vi har en situation vi inte upplevt förut och det är många frågor som behöver hanteras utifrån detta perspektiv. Vi har däremot tidigare hanterat smittorisker inom vården på olika områden och har därav redan rutiner för hur anställda och patienter skyddas från smitta. Att läget nu är mer omfattande betyder inte att de synsätt vi hade var fel bara för att situationen blir mer omfattande och dyrare. Det är politiska beslut som lagt grunden till många bekymmer vi idag ser med beredskap och skyddsmateriel och det är de ansvariga för dessa beslut som får ta ansvar för framtiden. Priset ska inte betalas av anställda inom vården eller av patienter.

Vi har inom kommun- och regionsektorn en lång tradition av att verka partsgemensamt kring arbetsmiljöfrågor på flera nivåer samt att parter gemensamt skapat Suntarbetsliv där mycket utbildning och information kan utverkas. Utifrån det som media rapporterat i frågan uppfattar förbundet att denna realitet ändrats och att fackliga parter helt utelämnats i arbetsmiljödialogen. Dialogen har förts enbart med arbetsgivarparten som påverkat myndighetens bedömning och yttrande. Vidare har Arbetsmiljöverket raderat expertutlåtanden från myndigheten.

SRAT ifrågasätter Arbetsmiljöverkets myndighetsutövande som i detta fall inte varit opartiskt och oberoende. Det inträffade försämrar den enskilde arbetstagarens förtroende för myndigheternas upprätthållande av den skyddslagstiftning som finns när de utsagor som lämnar myndigheten till viss del är fastställda av arbetsgivaren. Av den arbetsgivare som själv är föremål för skyddsombudens agerande i syfte att skydda arbetstagarna. SRAT ställer sig starkt kritiskt till agerandet i frågan.

Anitha Wijkström,
förbundsordförande

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...