Akademiker i samhällsbärande professioner

2020-11-19

AkademikerAlliansen säger nej till nytt avtal inom kommuner och regioner

SRAT har genom AkademikerAlliansen beslutat att inte teckna nytt kollektivavtal med Sveriges kommuner och regioner (SKR). AkademikerAlliansens representantskap beslutade i december 2020 att inte anta det slutbud från Sveriges kommuner och Regioner (SKR) samt från de kommunala företagens arbetsgivarorganisation, Sobona, avseende förändrade allmänna villkor för medlemsförbundens sammanlagt cirka 67 000 medlemmar.

Beslutet innebär att medlemmarna i AkademikerAlliansens förbund även fortsättningsvis omfattas av nuvarande villkorsavtal, AB 17, till skillnad från Sveriges Kommunalarbetarförbund, Akademikerförbundet SSR, Vision samt Sveriges Läkarförbund som alla tecknat nytt kollektivavtal avseende allmänna villkor, AB 20.

Representantskapet har gjort en helhetsbedömning av det bud som presenterats av SKR/Sobona och funnit att det är flera frågor som varit avgörande för AkademikerAlliansens ställningstagande.

SRAT ser tre viktiga grunder till att säga nej

Projektanställning

SRAT kan inte se några positiva konsekvenser av att införa upp till fyra år långa projektanställningar med öppningar till att hålla våra medlemmar utanför tillsvidareanställningar. Vi anser att tillsvidareanställningar ska vara norm på arbetsmarknaden.

Flytt av huvudsemester

Det bud som SKR lagt gällande en i krontal siffersatt ersättning vid flytt av huvudsemestern under sommaren anser vi inte är tillfredsställande. SRAT anser att ersättningen ska förhandlas på lokal nivå och också utgöra en märkbar kostnad för arbetsgivaren när de vill flytta på den semester som våra medlemmar är i starkt behov av. SRAT ser inte att budet löser den återkommande problemfyllda semesterfrågan för våra medlemmar inom vårdsektorn.

Beräkningsperioder

Motparten vill föra in möjligheten att föra 11 timmar mellan beräkningsperioder. SRAT anser inte att detta är lösningen på organisatoriska och schematekniska problem inom vården. Det skapar bara ytterligare otydliga gränser mellan arbetsliv och privatliv. Att många av våra medlemmar beordras att arbeta allt mer övertid försvårar arbetsmiljöbilden ytterligare.

- Vi anser att våra medlemmar får bättre villkor genom att ligga kvar i nuvarande allmänna villkor säger Anitha Wijkström, ordförande i AkademikerAlliansens representantskap.

Av central betydelse för beslutet att inte anta SKR:s och Sobonas samlade bud har varit förslaget om införande av en ny tidsbegränsad anställningsform, projektanställning, som kan användas under en period upp till fyra år. Anställningsformen finns inte i Lagen om anställningsskydd och kan innebära privatekonomiska svårigheter för arbetstagaren vid exempelvis banklån eller bostadssökande.

- AkademikerAlliansen vill minska användande av visstidsanställning för akademiker inom den kommunala sektorn och kan inte acceptera den anställningsformen, säger Anitha Wijkström.

Inte heller i övrigt har det bud som lämnats innehållit de förändringar för förbundens medlemmar som AkademikerAlliansen har velat se. AkademikerAlliansen vill verka för trygga anställningsformer med attraktiva och konkurrenskraftiga villkor för att Sveriges kommuner, regioner samt kommunala företag ska kunna behålla, utveckla och vårda kompetens från akademikergrupperna. Det innebär till exempel ökade möjligheter att träffa enskilda överenskommelser mellan medarbetare och chef för mer individualiserade villkor liksom ett ökat fokus på ett hållbart arbetsliv genom rätt till kompensationsledighet efter arbete under jour och beredskap.

AkademikerAlliansens yrkanden kvarstår och vi kommer att arbeta vidare inom ramen för vårt tillsvidareavtal för öka attraktiviteten för akademiker att verka inom Välfärdssektorn.

Det nya avtalet AB 20 har i dagsläget tecknats av Kommunal, Vision, SSR och Läkarförbundet.

AkademikerAlliansen är en organisation för förhandlingssamverkan i kommuner, regioner och kommunala företag mellan 16 Saco-anslutna förbund och förhandlar centrala kollektivavtal inom kommunal sektor.

Eventuella frågor ställs till

Mattias Torell, bitr förhandlingschef
mattias.torell@srat.se

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...