Akademiker i samhällsbärande professioner

www.akademikerallianse.se 2020-01-10

AkademikerAlliansen inleder avtalsrörelsen

AkademikerAlliansen, där SRAT ingår, har torsdag den 9 januari lämnat över sin inriktning inför avtalsrörelsen 2020 till sina motparter, Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona. AkademikerAlliansens avtal löper tills vidare, men det finns i den avtalsformen möjlighet att när som helst lyfta upp frågor till förhandling.

Inför den stora avtalsrörelsen på svensk arbetsmarknad 2020 har AkademikerAlliansen tagit fram en inriktning med yrkanden, som förhandlingsledningen nu har lämnat över till SKR och Sobona.

Hållbart och längre arbetsliv, tillsvidareanställning för chefer och bättre villkor för föräldrar är några av AkademikerAlliansens viktigaste frågor när det gäller att utveckla kollektivavtalen i kommuner och regioner.

Det hållbara och långsiktiga arbetslivet kräver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och att det finns möjligheter att sätta tydliga gränser mellan arbete och fritid. Därför vill AkademikerAlliansen se arbetstidslösningar som speglar de förhållanden som många av förbundens medlemmar har, till exempel helg- och nattarbete eller att på kort infinna sig på en arbetsplats som kan ligga långt från den ordinarie. Återhämtning bör införas efter jour och beredskap.

Kommuner, regioner och kommunala företag kommer att få fortsätta konkurrera om arbetskraften i framtiden och därför måste villkoren för akademikerna i sektorn vara attraktiva, menar AkademikerAlliansen. Till exempel bör det finnas en bortre tidsgräns för enskilda överenskommelser där den enskilde har avtalat bort övertidsersättning. Kvalifikationstiden för föräldrapenningtillägget bör tas bort, för att inte avskräcka yngre akademiker att söka sig till sektorn. En kompletterande ersättning vid vård av barn är ett annat yrkande.

Senaste nyheter

22 december 2020, 14:26

AkademikerAlliansen tecknar branschavtal med Sobona

AkademikerAlliansen har efter beslut i sitt representantskap den 15 december tecknat flera olika...

18 december 2020, 18:32

Flygteknikeravtalet klart

Kollektivavtalet med Transportföretagen för perioden 2020-2023 gällande för flygtekniker är nu...

10 december 2020, 14:29

Avtal klara för branscherna Spårtrafik och Järnvägsinfrastruktur

Trafikledare kollar på spårtrafikkarta Trafikledare kollar på spårtrafikkarta

Med fokus på jämställdhet, psykosocial arbetsmiljö, det systematiska arbetsmiljöarbetet samt fråg...