Akademiker i samhällsbärande professioner

2019-02-15

Information neddragning Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen går nu in i en omfattande omställningsprocess då riksdagen har tagit beslut om stora besparingar i budgeten.

För att få budgeten i balans behöver Arbetsförmedlingen minska antalet anställda under 2019. I dagsläget är det ännu oklart hur många anställda som kommer att sägas upp. Den preliminära tidsplanen som finns anger att de första uppsägningarna kommer att ske i slutet av april.

Just pågår ett budgetarbete inom hela myndigheten på enhetschefsnivå vilket ska vara klart den 25 februari. Sedan fattas beslut om övergripande budget på central nivå efter sedvanlig samverkan med de fackliga organisationerna. Det är först efter att budgeten är fastställd som det blir tydligt var nedskärningar kommer att ske. Redan nu har myndigheten dock infört anställningsstopp med undantag för vissa grupper (bland annat ITspecifik och juridisk kompetens).

Det som sker nu är att Samverkansorganet, lokal part för Saco-S, träffar arbetsgivaren regelbundet i en partsammansatt omställningsgrupp. Omställningsgruppen arbetar nu intensivt med att förbereda processer för personalminskning (turordning/kretsning) i enlighet med gällande avtal och lagstiftning. Parternas intention är att omställningsprocessen ska genomföras så rättssäkert, transparent och skyndsamt som möjligt. Trygghetsstiftelsen kommer i ett senare skede kopplas in som stöd till uppsagda, stödet påbörjas under uppsägningstiden med målet att hitta nytt arbete.

Inom ramen för partssamarbetet har Samverkansorganet kommit överens med arbetsgivaren om insatser för att ge medarbetare utökat stöd i processen. Exempelvis har alla medarbetare tillgång till individuellt krisstöd via Previa företagshälsovård och chefer med personalansvar har tillgång till särskilda coacher för att kunna stötta sina medarbetare. Myndigheten har även ändrat sin policy beträffande tjänstledighet till en mer generös hållning. Vidare har parterna enats om att anlita en arbetstagarkonsult för att få stöd i den kommande processen. Läs mer 

Arbetsgivaren har huvudansvaret för att ge information om omställningsarbetet. Detta sker bland annat genom att information fortlöpande läggs ut på myndighetens intranät VIS. Där finns information om tillämpliga avtal och lagar samt vilket stöd man kan få i en omställningsprocess.

Frågor som rör process och vilket stöd som finns att få som medarbetare inom Arbetsförmedlingen hanteras av lokala Saco-S företrädare inom myndigheten.

Är du medlem i SRAT kan du kontakta Ann Garö (ann.garo@srat.se) om du har arbetsrättsliga frågor.

Information om vad som gäller för omställning inom staten hittar ni på:

https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/avtal-om-omstallning/
https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/tura-s-avtal-om-turordning-for-arbetstagare-hos-staten/
https://www.saco.se/globalassets/lokala-webbplatser/saco-s/dokument/s5_strukturforandringar_2015-4.pdf
https://www.arbetsgivarverket.se/avtal--skrifter/avtal/villkorsavtal-t-arbetsgivarverket-saco-s/

Senaste nyheter

20 december 2019, 11:12

Nya regler för hur du
kan ta ut din statliga tjänstepension

För dig som är född 1987 eller tidigare, och som omfattas av PA16 avdelning II, gäller nya regler...

16 december 2019, 10:38

Årets brobyggare - dags att nominera

Vem blir årets Brobyggare 2020? Årets brobyggare i hälso- och sjukvården är ett initiativ för att...

09 december 2019, 14:57

Ny överenskommelse för kompetensutveckling och omställning

SKR, Sobona och facken inom kommunal och regional sektor har undertecknat en principöverenskommel...