Akademiker i samhällsbärande professioner

www.akademikeralliansen.se 2016-08-19

Partsgemensam avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser

Idag överlämnar parterna inom kommun- och landstingssektorn en gemensam avsiktsförklaring med åtgärder för friskare arbetsplatser till regeringen. Åtgärdspaketet har tagits fram med anledning av förslaget om hälsoväxling.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll har tidigare aviserat att förslaget om hälsoväxling ska dras tillbaka om arbetsmarknadens parter kan komma överens om åtgärder som kan minska sjukfrånvaron. Nu finns dessa åtgärder på plats, varför förslaget kan dras tillbaka. SKL och fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn presenterar idag sin gemensamma avsiktsförklaring med en rad åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting. Vi parter är överens om att det, förutom generella åtgärder, också krävs mer verksamhetsspecifika insatser som utgår ifrån ohälsoorsaker särpräglade för vård, skola respektive omsorg, socialtjänst etc.

Åtgärdspaketet omfattar 25 konkreta åtgärder inom nio olika områden.

Tre exempel ur åtgärdspaketet:
- Utveckla ett stödpaket riktat till kommuner och landsting/regioner med hög sjukfrånvaro. Stödpaketet kan exempelvis innehålla förslag till åtgärder som tar sin utgångspunkt i kända frisk- och riskfaktorer, bland annat avseende kompetens, arbetsorganisation och bemanning.
- Säkra att chefer i verksamheterna har tillgång till kunskap om hur de aktivt kan arbeta med rehabilitering och arbetsanpassning

- Initiera ett utvecklingsarbete om hur kostnader för sjukfrånvaro bättre kan inkluderas i den ekonomiska styrningen och uppföljningen i kommuner och landsting.

Åtgärdspaketet omfattar också en rad förslag till regeringen, till exempel bör regeringen:
- utveckla möjligheterna att återgå partiellt i arbete i kombination med fortsatt sjukskrivning
- överväga att inom sjukförsäkringen utveckla förmåner som bättre tar tillvara arbetsförmågan
- långsiktigt stärka forskning och kunskapsutveckling om företagshälsovården samt
- utveckla incitamenten för arbetsgivare att använda sig av företagshälsovården i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.  


Parter till åtgärdsförslaget är:
Sveriges Kommuner och Landsting

Kommunal

Vision
Akademikerförbundet SSR
Lärarförbundet
Lärarnas riksförbund
Vårdförbundet
Fysioteraputerna
Sveriges läkarförbund
AkademikerAlliansen (där SRAT ingår)

Senaste nyheter

22 december 2016, 09:52

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

21 december 2016, 11:05

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

15 december 2016, 16:12

Skydda dig när du jobbar i solen

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....