Akademiker i samhällsbärande professioner

2016-12-22

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjligheter till tidig lokal omställning, för att minska risken för uppsägningar på grund av arbetsbrist i kommuner och landsting. Överenskommelsen innebär också förändringar i turordningsreglerna och företrädesrätt till återanställning.

- Vi ser den nya överenskommelsen med SKL och flera andra parter, som en klar förbättring av villkoren för förbundens medlemmar i kommun- och landstingssektorn. Nu ökar tryggheten genom att risken för uppsägningar minskar ytterligare, säger Eva Lindqvist, ordförande i AkademikerAlliansens förhandlingsdelegation

Förändringarna kommer att gälla under en försöksperiod från 1 januari 2017 - 31 december 2019. Under perioden kommer arbetsgivarna att ha tillgång till ökat ekonomiskt stöd från Omställningsfonden, och där med kunna jobba förebyggande tillsammans med de lokala parterna för att hindra framtida uppsägningar i en arbetsbristsituation. Den nya överenskommelsen gör det möjligt att tidigt vidta åtgärder lokalt och kompetensväxla medarbetare som saknar viss utbildning eller vissa förutsättningar. Medarbetare som riskerar arbetsbrist ställs istället om till verksamhetens kommande behov. Det kan gälla kompetenshöjning för så väl en individ som för en hel grupp i viss verksamhet.
Tidig omställning kan även omfatta individer som efter avslutad rehabilitering behöver åtgärder för att få annat arbete. Även visstidsanställda medarbetare omfattas av de nya reglerna.

Dessutom förenklas turordningsreglerna genom att facklig tillhörighet tas bort som kriterium, vid uppsägning på grund av arbetsbrist förtydligas principen sist in först ut. Turordning sker sedan för medarbetare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Facklig organisation kan begära sammanläggning av högst tre driftsenheter inklusive den enhet som är drabbad ar arbetsbristen. Kommer parterna efter förhandling inte överens om vilka driftsenheter som ska läggas samman, beslutar arbetsgivaren.

Företrädesrätt till återanställning gäller som tidigare på samma ort och inom samma förvaltningsområde där medarbetaren senast var verksam. Företrädesrätten gäller till lediga befattningar vars kvalifikationskrav i huvudsak motsvarar medarbetarens senaste anställning hos arbetsgivaren. Som tidigare måste medarbetaren skriftligen anmäla anspråk på företrädesrätt.

Den nya överenskommelsen innebär ökad anställningsbarhet för medlemmarna genom kompetensväxling och ökad trygghet när turordningsreglerna enligt principen sist in och först ut, nu tillämpas utan begränsning till facklig tillhörighet.

Vilka har tecknat överenskommelsen?
AkademikerAlliansen har tillsammans med Kommunal samt OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet (bland annat Vision) och Hälso – och sjukvård (bland annat Vårdförbundet) tecknat en överenskommelse med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting/Pacta om förändrade turordningsregler kombinerat med möjlighet till tidig lokal omställning.

Senaste nyheter

22 december 2016, 09:52

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

21 december 2016, 11:05

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

15 december 2016, 16:12

Skydda dig när du jobbar i solen

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....