Akademiker i samhällsbärande professioner

2016-06-28

Ändringar i AB, Allmänna bestämmelser samt bilagor

Förhandlingsorganisationen AkademikerAlliansen, där SRAT är ett av förbunden, har kommit överens om förändringar i AB, Allmänna Bestämmelser (som innehåller anställningsvillkor och förmåner) med arbetsgivarorganisationen SKL, Sveriges kommuner och landsting. Det innebär att medlemmar anställda i landsting, kommuner, regioner och Pactaföretag berörs av förändringarna som gäller från och med den 1 maj. I dagsläget har Kommunal - men inte andra fackliga organisationer - likalydande bestämmelser i AB.

Det positiva för medlemmar i SRAT (och AkademikerAlliansen) är förtydligade möjligheter till enskild överenskommelse med sin chef om kompensation på annat sätt än vad AB anger om arbete vid övertid, obekväm arbetstid, jour och beredskap och färdtid. Här ställs samtidigt krav på arbetsgivaren att beskriva vilka utgångspunkter överenskommelsen bygger på.

Förutom vissa ändringar i AB är vi också överens med SKL om ändrade regler vid uppsägning samt större möjlighet för medlemmarna att bli aktuella för del av Omställningsfondens medel från och med 1 januari 2017. AkademikerAlliansen lyckades bland annat få bort den krångliga regeln om att facklig tillhörighet skulle ha betydelse vid turordningsförfarande vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Nya bestämmelser i AB

Heltidsanställning

 • Ny bestämmelse i § 1 som anger att arbetsgivaren ska verka för att fler arbetar heltid.
 • Ändring i § 5 som innebär att arbetsgivare ska eftersträva heltid när sysselsättningsgraden för medarbetare ska höjas. Erbjudande ska vara skriftliga och svar ska ges inom 14 kalenderdagar. Om medarbetare tackar nej finns inte möjligheten att anmäla intresse för höjd sysselsättningsgrad förrän efter sex månader igen.

Skyldighet att meddela arbetsgivaren vid vissa situationer

 • Beviljad sjukersättning från Försäkringskassan ska meddelas arbetsgivaren ( § 12 mom 1).
 • På arbetsgivares begäran ska medarbetare styrka ersättning från Försäkringskassan för att få sjuklön enligt kollektivavtalet (§ 28 mom 6 och 7).
 • På arbetsgivarens begäran ska medarbetare styrka föräldrapenning från Försäkringskassan för att få föräldrapenningtillägg samt föräldralön enligt kollektivavtalet (§ 29 mom 1 och 2).

Arbetstid och ersättningar

 • Möjlighet att byta rast mot måltidsuppehåll utan lokalt kollektivavtal gäller nu även på fredagar, lördagar, söndagar och helgdagar annan tid än natt. Arbetsgivaren ska i så fall göra en konsekvensanalys av arbetsmiljön (§ 11).
 • Vid tillämpning av flextidsavtal enligt § 14 kan arbete idag som utförs utöver normaltid per dag förutsatt att man arbetat mer än den sammanlagda normaltiden för avstämningsperioden ersättas med övertidskompensation efter om tiden godkänns i efterhand av behörig chef.
 • Tillägget för obekväm arbetstid har räknats upp ( § 21).

Enskild överenskommelse

 • Möjlighet att träffa överenskommelse direkt mellan chef och medarbetare om annan kompensation än vad som anges i AB för övertidsarbete, arbete på obekväm arbetstid, jour och beredskap samt färdtid (protokollsanteckning till ersättningarna §§ 20-24 och i § 20 mom 8).
 • Möjlighet att träffa överenskommelse direkt mellan chef och medarbetare om fler semesterdagar om du arbetar i bolag som är anslutna till Pacta.

Föräldrapenningtillägg

 • Om medarbetare varit anställd 365 kalenderdagar när vid föräldraledighetsperiod har hen rätt till föräldrapenningtillägg.  Det gäller även under vissa förutsättningar om tidigare föräldraledighetsperiod tagits ut för samma barn utan rätt till föräldrapenningtillägg (§ 29 mom 1). Denna bestämmelse gäller för ledigheter som påbörjas 1 juli 2016.

Principöverenskommelse om turordning, företrädesrätt och omställning
Överenskommelsen innebär både ändringar i Omställningsavtalet KOM-KL och ändringar i AB. Den gäller från och med den 1 januari 2017 och är tidsbegränsad till den 31 december 2019.

 • Arbetsgivaren kan använda 0,3 procent av lönesumman till lokala omställningsåtgärder. En hanteringsordning som bl.a. involverar fackliga organisationerna är formulerad.
 • Ändring avseende reglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist i AB § 35 innebär att principen sist in först ut gäller oavsett facklig tillhörighet. Gemensam turordning sker sedan för medarbetare med i huvudsak jämförbara arbetsuppgifter. Facklig organisation kan begära sammanslagning av tre driftsenheter.

Ytterligare information kommer när detaljerna i principöverenskommelsen är klara.

 

 

Senaste nyheter

22 december 2016, 09:52

Ny överenskommelse minskar
risk för uppsägning på grund av arbetsbrist

AkademikerAlliansen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om nya möjlighet...

21 december 2016, 11:05

Logopedmedlemmen Elsa Beckman, ny rådgivare i Västra Götalandsregionen

Vartannat år utser Västra Götalandsregionens regiondirektör Ann-Sofie Lodin ett antal unga...

15 december 2016, 16:12

Skydda dig när du jobbar i solen

Att kunna gå från jobbet direkt till stranden under en vintersäsong låter lockande för många....