Etik

Sveriges Tandhygienistförenings Etiska råd har till uppgift att ge medlemmar och lokalföreningar råd i etiska frågor.

Om du i din yrkesutövning blir anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kan Etiska rådet fungera som stöd och hjälp. Rådet kan också stötta med att formulera svar till myndigheten. Etiska rådet har också till uppgift att revidera och hålla de yrkesetiska reglerna aktuella.

Kontaktuppgifter till STHFs Etiska Råd:

Tandhygienistens arbete måste präglas av ett etiskt förhållningssätt. STHFs yrkesetiska regler syftar till att:

  • medvetandegöra tandhygienisten om etiska frågor som är förenade med yrkesutövningen.
  • garantera patienten ett värdigt och sakkunnigt bemötande. Det åligger legitimerad tandhygienist som är medlem i STHF att i sin yrkesutövning ständigt följa de etiska reglerna samt att verka för att kollegor efterlever dem.

Ladda ned STHFs Etiska regler & kommentarer, för leg. tandhygienister i förhållande till patient, yrke, allmänhet mfl.

Om en patient känner sig felbehandlad eller upplever att tandhygienisten brustit i sina ålägganden finns möjlighet att få dessa klagomål prövade i HSAN. Detta kan upplevas både felaktigt och kränkande för tandhygienisten. 
Läs mer i dokumentet Om du blir anmäld i din yrkesutövning.

För att garantera allmänheten en saklig upplysning av tandhygienistens verksamhet och för att upprätthålla en god och värdig anda har ett dokument Marknadsföring och sociala medier tagits fram som komplement till de Etiska Reglerna.