2017-06-12

Kollektivavtalet för optiker i butik klart

Nu finns ett nytt avtal mellan SRAT och Svensk Handel för optiker i butik. Avtalet löper under tre år från 2017-05-01 till 2020-04-30. Konstruktionen för lönerevisionen bygger på lönesamtal mellan optiker och dennes chef och att det finns en stupstock till butiken på två procent där den lokala processen inte fungerat.

Till systemet med flexpension avsätts 0,5 procent för avtalsperioden, varav 0,2 procent avsätts från och med den 1 maj 2017 och 0,3 procent från och med den 1 maj 2019.

I övrigt innebär överenskommelsen sammanfattningsvis att

-förhandlingsordningen ändras så att begäran om centralförhandling ska göras inom två veckor vid tvisteförhandling som gäller rättstvist om ogiltigförklaring av en uppsägning eller ett avskedande,

-avseende deltidspension införs en regel gällande infasning av nya medlemsföretag.

Nyheter

Utvecklingssamtalet handlar om dig!

2017-07-07 09:58

Förberedelse. Både från chefens och medarbetarens sida. Det är det allra viktigaste för att lägga...

Är du tankspridd? En fin och mänsklig egenskap

2017-07-07 09:56

Letar du ofta efter nycklar och handskar? Lugn du är inte ensam. Alla är vi mer eller mindre...

Ljudsanering i skolor - ny arena för logopeder och audionomer

2017-07-07 09:52

Landskrona kommun har satsat på att ljudsanera sina skolor. I ett forskningsprojekt studeras nu...